אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט (להלן: "אתר") של חברת טיפולי צל-אל בע"מ, הרשומה בכתובת מגדל עדר 4, אלון שבות, ישראל, 9043300 (להלן: "אנו", "אנחנו" או "חברה"). אנו שמחים להעמיד לרשותך את התוכן באתרנו למטרות מידע ורישום, כגון תמיכה בקשר להרשמה לניסויים קליניים, או כדי לעניין אותך בהזדמנות השקעה בחברה שלנו (להלן יחד: "השירותים"). אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות הכלליים הללו (להלן: "התנאים") וכן את מדיניות הפרטיות שלנו, שאותה אנו עשויים לעדכן מעת לעת, והגרסה הנוכחית שלה זמינה בדך מדיניות הפרטיות (להלן: "הודעת הפרטיות").

התנאים הללו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

התוכן שלך ושיתוף הרשומות

באפשרותך להירשם לאתר על מנת לקבל מידע בקשר להשתתפות אפשרית של ילדך בניסויים קליניים שונים ולקבל שירותים מסוימים מאיתנו. ההרשמה לניסוי בפועל תתבצע בנפרד.

אם תשתף מידע על השירות באופן שמפר זכויות של אחרים, כולל זכויות הפרטיות, הינך מפר תנאים אלה. הינך מצהיר ומתחייב שיש לך את כל הזכויות הדרושות לך להענקת הזכויות המפורטות בסעיף זה, והשימוש במידע אינו מפר שום חוק.

הינך אחראי לגיבוי המידע שאתה מעביר או מעלה לשירות. אנו ממליצים לשמור את המסמכים המקוריים שלך לצורך גיבוי. אם השירות שלך יבוטל, אתה מאשר לנו בזאת למחוק לצמיתות את המידע שלך מהשרתים שלנו. הינך מסכים שאין לנו כל חובה להחזיר לך מידע לאחר ביטול השירות, אלא אם כן אתה מממש במפורש את זכותך לניידות מידע על פי סעיף 20 של האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR). לקבלת פרטים, עיין בהודעת הפרטיות שלנו בדף מדיניות הפרטיות. אם המידע הנשמר עם תאריך תפוגה, אתה מסכים שנמחק את המידע כאמור החל מתאריך זה. מידע שנמחק עשוי להיות בלתי ניתן לשחזור.

זכויות קניין רוחני

אנו מחזיקים בזכויות בעלות על כל הקניין הרוחני באתר זה ו/או השירותים שלנו ובתוכנם, כולל המראה הכללי שלו, עיצוב גרפי וקבצי המקור הבסיסיים. ללא הסכמתנו מראש ובכתב, אינך רשאי לשחזר (באופן מלא או חלקי), להעביר (באמצעים אלקטרוניים או בדרך אחרת), לשנות, להפיק, לכרות, למסגר או להשתמש לכל מטרה שהיא בתוכן האתר ו/או השירותים הללו. אין להסיר הודעות בדבר זכויות יוצרים, קניין רוחני אחר או הודעות משפטיות או מידע מזהה אחר מחומרים שהורדת. אין לפרש שום דבר הכלול באתר זה ו/או בשירותים כהענקת רישיון או זכות כלשהי לשימוש בזכויות הקניין הרוחני של החברה.
אם תספק לנו משוב כלשהו הנוגע לחומר כלשהו באתר ו/או ביחס לשירותים, משוב כזה לא יהיה כפוף למגבלות סודיות כלשהן ואנחנו נהיה חופשיים להשתמש במשוב כזה, ללא כל פיצוי עבורך, לכל מטרה.

קישורים

האתר שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי. אנו מספקים קישורים להקלה של הפניה בלבד. אין לנו שליטה על התוכן או המידע המפורסם באתרי צד שלישי כאלה ואנחנו לא לוקחים על עצמנו כל אחריות משפטית או אחרת בהקשר זה. באתרי צד שלישי עשויה להיות מדיניות שונה משלנו לגבי השימוש במידע שלך. עליך להתייחס להודעות הפרטיות ותנאי השימוש המתאימים של אתרי צד שלישי אלו.

הגבלת אחריות; כתב ויתור

החברה אינה נושאת באחריות לכל שגיאה, מחדל, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או בהעברה, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי בהקשר לתכנים כלשהם באתר ו/או בשירותים. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית ברשת טלפון או בקווים כלשהם, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל דואר אלקטרוני עקב בעיות טכניות או עומסי תנועה באינטרנט או באתר ו/או שירותים, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לטלפון הנייד של כל אדם, הקשור או נובע מהשתתפות או הורדת חומרים בקשר לאתר ו/או השירותים. בשום פנים ואופן ובשום נסיבות החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות נזק אישי או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם באתר ו/או שירותים ממנו, או מהתנהלות כל המשתמשים באתר ו/או בשירותים, בין אם הם מקוונים או לא מקוונים.

עשינו ונמשיך לעשות מאמצים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר זה ו/או בשירותים. עם זאת, איננו יכולים להבטיח שהמידע המפורסם באתר זה ו/או המסופק בקשר לשירותים הוא מדויק, מלא או מתאים לכל מטרה שהיא. כל המידע והתכנים המפורסמים באתר ו/או השירותים ניתנים למטרות הסברה בלבד ואינם מהווים המלצה רפואית מכל סוג שהוא. תוכן האתר ו/או השירותים מכיל מידע כללי, וייתכן שאינו משקף את ההתפתחויות הנוכחיות בתחום הרפואה. תוכן כזה נועד לתת מידע כללי בלבד. בנוסף, איננו יכולים להבטיח כי התוכן המפורסם באתר זה ו/או בשירותים לא הושפע מתקלות טכניות או גישה בלתי מורשית. אנו רשאים לשנות או להסיר חומרים מאתר זה ו/או מהשירותים בכל עת.

עד למידה המלאה ביותר המותרת על פי הדין החל, אנו לא מספקים שום התחייבות או מצג, מפורשים או משתמעים, כולל הגבלת אחריות כלשהי לסחירות, כשירות למטרה מסוימת, או אי-הפרה, בהתייחס לשימוש באתר זה, שירותים או כל מידע שמתקבל דרך אתר זה ו/או השירותים. בשום מקרה, אנו, החברות הקשורות אלינו, הקבלנים, העובדים או בעלי משרה לא נהיה אחראים לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם לך או לכל צד שלישי באופן ישיר או עקיף מכל שימוש כזה או מהאתר ו/או השירותים או כל מידע הכלול באתר זה ו/או שירותים אלו, כולל, ללא הגבלה, נזקים תוצאתיים, מקריים או אחרים.

על ידי שימוש באתר זה ו/או בשירותים, אתה מקבל במפורש את כל הסיכונים הנוגעים לכך שהמידע והחומרים באתר זה ו/או שירותים עשויים להיות חלקיים, לא מדויקים, לא עדכניים, או ייתכן שלא יענו על הצרכים או הדרישות שלך. לקבלת מידע רפואי וסיוע רפואי אנא פנה לרופא שלך.

הנאמר לעיל אינו פוגע בכל הגבלת אחריות לנזקים הנובעים מפגיעה בחיים, בגוף או בבריאות, המבוססים על הפרת חובה ברשלנות על ידי החברה או על הפרת חובה מכוונת או ברשלנות על ידי נציג חוקי או סוכן מטעם החברה, וכן החרגה או הגבלה של אחריות לנזקים אחרים כלשהם, המבוססים על רשלנות רבתית מצידה של החברה או הפרה גסה או מכוונת של החובה על ידי הנציג החוקי או סוכן מטעם החברה.

עדכון ושינוי תנאים

אנו עשויים לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה על ידי עדכון אתר זה. כל העדכונים לתנאים יפורסמו בעמוד זה. הינך מחויב לכל תיקון או עדכון. עליך לעיין מדי פעם בתנאים אלה כדי להתעדכן בתנאים הנוכחיים החלים על השימוש באתר שלנו.

הדין החל

התנאים הינם בהתאם ומפורשים על פי חוקי מדינת ישראל, על אף כל עקרונות של ברירת הדין וזכויות הגנת הצרכן שהינן חובה. כל המחלוקות בקשר לאתר ו/או לשירותים וכל תוכן הזמין דרך האתר ו/או השירותים יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל. אם הינך צרכן הממוקם באירופה, באפשרותך לפתוח בהליכים משפטיים בגין תנאים אלה, וכל הזכויות והחובות לפיהם, במקום זאת בבתי המשפט בסמכות השיפוט שבה הינך מתגורר. אם הינך ניגש לאתר זה ו/או משתמש בשירותים מתחום שיפוט אחר, הינך אחראי על הבטחת עמידה בכל החוקים המקומיים הנוגעים לגישה ושימוש באתר זה ו/או בשירותים.

שונות

תנאים אלה מהווים את כל ההסכם וההבנה בינך לביננו, ומחליפים כל הסדר, הבנה או הסכם קודמים בינך לביננו בכל הנוגע לנושא של תנאים אלה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לתקן תנאים אלה בתוקף עתידי.

אם תנאי כלשהו מתנאים אלו יהפוך לבטל או מבוטל, בחלקו או במלואו, יאבד את תוקפו או יהפוך לבלתי ניתן לאכיפה, התוקף והאכיפה של שאר ההוראות בתנאים אלה לא יושפעו מזאת.

כל תנאי לא תקף, לא רלוונטי או בלתי ניתן לאכיפה שכזה יוחלף בתנאי תקף, רלוונטי וניתן לאכיפה, המקורב ככל הניתן לכוונה הכלכלית ולמטרתה של ההוראה הלא תקפה, לא רלוונטית או בלתי ניתנת לאכיפה, בכל הנוגע לנושא, זמן, מקום והיקף. האמור יחול בשינויים המחויבים על כל חסרון בתנאים אלה.

מידע על הספק

טיפולי צל-אל בע"מ, מס' חברה 514981364,

לחץ לדף צור קשר

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתנאים באתר זה ו/או השירותים שלנו או ליישומם, תוכל לפנות אלינו בדרכים המוצעות על ידי האתר.


עדכון אחרון: מאי 2021